หมวดหมู่:สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2488

หมวดหมู่นี้สำหรับองค์การ สถานที่ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)