หมวดหมู่:สิ้นสุดในคริสต์ทศวรรษ 1980

องค์การ สถานที่ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่สิ้นสุดในคริสต์ทศวรรษ 1980