หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่ยุติการออกอากาศในคริสต์ทศวรรษ 1980