หนูนา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

หนูนา โดยทั่วไปแล้วหมายถึง สัตว์ฟันแทะจำพวกหนูที่อาศัยอยู่ในนาข้าวหรือพื้นที่เกษตรกรรมต่าง ๆ ถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งได้แก่

สำหรับบุคคลจะหมายถึง

อ้างอิงแก้ไข