สัตว์กินเนื้อ

(เปลี่ยนทางจาก สิ่งมีชีวิตกินเนื้อ)

สัตว์กินเนื้อ (อังกฤษ: carnivore) เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยพลังงานและสารอาหารจากอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์เป็นหลักซึ่งได้มาจากการล่าเหยื่อ[1]

สิงโตเป็นสิ่งมีชีวิตกินเนื้อปรับไม่ได้ ซึ่งกินเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวเป็นอาหาร

สิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวเป็นอาหาร เรียกว่า สิ่งมีชีวิตกินเนื้อปรับไม่ได้ (obligate carnivores) ส่วนสิ่งมีชีวิตที่กินอาหารชนิดอื่นด้วย เรียกว่า สิ่งมีชีวิตกินเนื้อปรับได้ (facultative carnivores)

สิ่งมีชีวิตกินเนื้อที่ไม่ถูกล่าโดยสัตว์ชนิดอื่นเลย เรียกว่า ผู้ล่าเหยื่ออันดับสูงสุด (apex predator)

อ้างอิงแก้ไข

  1. Nutrient Requirements: Carnivores. Duane E. Ullrey. Encyclopedia of Animal Science.