สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Science, Mae Fah Luang University) ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2541 เป็นสำนักวิชาแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนักศึกษาในสำนักวิชาต่าง ๆ อีกด้วย ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
School of Science,
Mae Fah Luang University
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png
ชื่อย่อSCI / MFU.
คติพจน์"สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นสำนักวิชาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล"
สถาปนา25 กันยายน พ.ศ. 2541
(24 ปี 127 วัน)
คณบดีผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
ที่อยู่
สี     สีเหลือง
เว็บไซต์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติแก้ไข

พ.ศ. 2541 ทางสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรวิทยาการเชิงคำนวณ หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ และหลักสูตรวิทยาการเชิงคำนวณ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย เราจึงพร้อมที่จะทำงานวิจัยที่ค้นคว้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งในระดับภูมิภาค ชาติและนานาชาติ นอกจากนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ยังให้บริการวิชาการแก่สังคมและไม่ลืมที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย[1]

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิทยาการเชิงคำนวณ
 • สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิทยาการเชิงคำนวณ
 • สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ

การจัดการศึกษาแก้ไข

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามระบบหน่วยกิต แบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 เริ่มต้นช่วงเดือนสิงหาคมและสิ้นสุดลงช่วงเดือนธันวาคม และภาคเรียนที่ 2 เริ่มต้นช่วงเดือนมกราคมและสิ้นสุดลงในช่วงเดือนพฤษภาคม และอาจมีการศึกษาภาคฤดูร้อนเพิ่มเติม ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จะใช้เวลาศึกษา 4 ปี แบ่งเป็นการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนในช่วง 1 ปีแรก และการศึกษาในวิชาเฉพาะบังคับตามหลักสูตร วิชาเฉพาะเลือกต่าง ๆ ภายในหลักสูตร และวิชาเลือกเสรีรวมระยะเวลา 3 ปี และอาจมีการฝึกงานภาคฤดูร้อนหรือฝึกงานแบบสหกิจศึกษาเพิ่มเติม ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ใช้เวลาศึกษา 2 ปี แบ่งเป็นการศึกษาในวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก สัมมนา และวิทยานิพนธ์

การรับสมัคร

ดูบทความหลักที่: การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ปริญญาตรี

การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะทำการรับสมัครและคัดเลือกผ่านระบบ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ สำหรับรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รอบที่ 1 – Portfolio

 • โครงการรับตรงสำนักวิชา
 • โครงการเครือข่ายครูแนะแนว
 • โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ
 • โครงการทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย
 • โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
 • โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

รอบที่ 2 – โควตา

 • โครงการโควต้า 17 จังหวัดภาคเหนือ

รอบที่ 3 – รับตรงร่วมกัน

รับสมัครนักเรียนทั่วไป ดำเนินการรับสมัครโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. พร้อมกันทั่วประเทศ

รอบที่ 4 – Admission

รับสมัครนักเรียนทั่วไป ดำเนินการรับสมัครโดย ทปอ. ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. พร้อมกันทั่วประเทศ คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกจะใช้ผลคะแนน GAT PAT1 และ PAT2

รอบที่ 5 – รับตรงอิสระ

จำนวนรับขึ้นกับจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1-4

ปริญญาโท

การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการเรียนสุดท้าย ระดับปริญญาตรี และต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปริญญาเอก

การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการเรียนสุดท้ายระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[2]

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. รศ.มณฑล สงวนเสริมศรี (รักษาการคณบดี) 9 มีนาคม พ.ศ. 2542 - 29 กันยายน พ.ศ. 2542
2. ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา (รักษาการคณบดี) 30 กันยายน พ.ศ. 2542 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2546
3. ศ. ดร.สุจินต์  จินายน (รักษาการคณบดี) 16 มิถุนายน พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
4. Prof. Dr.John Keith Syers (รักษาการคณบดี) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
5. ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
6. รศ.กัลณกา สาธิตธาดา (รักษาการคณบดี) 1 มกราคม พ.ศ. 2554 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554
7. รศ.ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ (รักษาการคณบดี) 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554
8. ผศ.ดร.ตวงรักษ์  นันทวิสารกุล 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 30 เมษายน พ.ศ. 2557
9. ผศ.ดร.รุ่งโรจน์  นิลทอง (รักษาการคณบดี) 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 30 เมษายน 2558
10. ดร.อมร  โอวาทวรกิจ (รักษาการคณบดี) 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559
11. รศ.ดร.สมศักดิ์  อภิสิทธิวาณิช 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
12. ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (รักษาการคณบดี)

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (คณบดี)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. https://www.mfu.ac.th/education/school/sch-science.html
 2. https://science.mfu.ac.th/sci-about/sci-5017.html

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข