สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Dentistry, Mae Fah Luang University) จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 11 ของประเทศไทย

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Logo MFU.png
คำขวัญทันตแพทย์จิตอาสาเพื่อชุมชน
ชื่ออังกฤษSchool of Dentistry, Mae Fah Luang University
ที่อยู่365 หมู่ 12 ตำบลนางแล
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
วันก่อตั้ง22 มีนาคม พ.ศ. 2555
(8 ปี 255 วัน)
คณบดีอ.ทพ.ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์[1]
สีประจำคณะ     สีม่วงเข้ม
สถานปฏิบัติคลินิกทันตกรรม
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เว็บไซต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติแก้ไข

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในการ “ปลูกป่า สร้างคน” ดังนั้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อสนองพระราชปณิธาน “ให้ปวงประชามีฟันดี”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ขึ้น โดยมีปณิธานที่จะ ผลิตทันตแพทย์มีจิตอาสา มีความรู้ มีคุณภาพ คุณธรรมเพื่อสังคม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ ให้ปวงประชามีฟันดี” ภายใต้พันธกิจของสำนักวิชาที่กำหนดไว้ ดังนี้ “การจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ เพื่อค้นคว้าวิจัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ใหม่ รวมทั้งให้บริการทางการ ทันตกรรมและบริการทางวิชาการทางการแพทย์แก่ประชาชนโดยรวม” โดยมุ่งหวังที่จะผลิตทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทันตแพทย์เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน และทั่วประเทศ ตลอดจนประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีสำนักวิชาที่พร้อมสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มีอาคารและครุภัณฑ์ ประกอบด้วยอาคารปรีคลินิค และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตวิชาชีพทันตแพทย์ อีกทั้งมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ให้บริการคลินิกทันตกรรมทางด้านการตรวจ บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านทันตสุขภาพของประชาชน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์แต่แรกเริ่มเพื่อผลิตทันตแพทย์แนวใหม่ โดยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) รวมถึง การประสานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยโดยประสานเป็นเครือข่ายระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายใช้ ตลอดจนภาคเอกชน และมีระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยสอนในลักษณะสองภาษา (Bilingual) แผนอนาคตจัดตั้งคลินิกต้นแบบหรือศูนย์ทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน พร้อมรองรับการเปิดให้บริการสุขภาพของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต ด้วยมาตรฐานการผลิตทันตแพทย์ในระดับสากล โดยจะผลิตทันตแพทย์ท่มีจิตใจรักชุมชน เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในภูมิลำเนาของตนเองได้อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปลายปี 2560 ทางมหาวิทยาลัยได้เปิด “คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์” ซึ่งในปัจจุบันคลินิกทันตกรรมได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่มายัง อาคารสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรองรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม ซึ่งคลินิกแห่งนี้เป็นทั้งสถานฝึกอบรม วิจัย และปฏิบัติงานของทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข  นอกจากนี้คลินิกทันตกรรมยังเปิดให้บริการแบบครบวงจรสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งการให้คำปรึกษา ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปาก โดยมีนักศึกษาทันตแพทย์ ทำการตรวจรักษา ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ทันตแพทย์ โดยมีแนวคิดใหม่คือ ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ ให้การรักษาแบบองค์รวม ด้วยค่าบริการแบบเป็นมิตร[2]

หน่วยงาน/หลักสูตรแก้ไข

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนีแก้ไข

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 มีมติให้ความเห็นชอบโครงการทันตกรรมเพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ซึ่งมีปัญหาสุขภาพฟันและโรคในช่องปาก และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการขอพระราชทานชื่อโครงการเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโครงการดังกล่าวว่า "โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี" ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีเจตนารมณ์ ความตั้งใจ และความร่วมมือ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย ซึ่งพระองค์มีพระราชปณิธานช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในถิ่นห่างไกล ทุรกันดารไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการทางทันตกรรมและโรคในช่องปาก[3]

รายนามคณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ พ.ศ. 2556 - 2557
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง ฉัตรอุทัย พ.ศ. 2557 - 2559
3. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. รายนามผู้บริหารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สีบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2563
  3. โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข