สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ หรือ สถาปัตยกรรมไบแซนทีน (อังกฤษ: Byzantine architecture; /bī-ˈzanˌtēn/[1]) หรือ สถาปัตยกรรมบีเซินทีน (/ˈbɪzənˌtin/[2]) คือสถาปัตยกรรมที่เริ่มประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 5 ลักษณะอาคารส่วนใหญ่เป็นโดมคลุมบนเนื้อที่กลม สี่เหลี่ยม หรือรูปหลายเหลี่ยม บางครั้งมีการจัดรูปทรงภายนอกเป็นโดมหลายอัน ต่างขนาดกัน ลดหลั่นกันไป โดยส่วนใหญ่ยึดหลักสมดุลชนิด 2 ข้างเท่ากันรอบแกนใดแกนหนึ่ง เช่น โบสถ์เซนต์มาร์ค ที่เวนิส ประเทศอิตาลี

โบสถ์เซนต์มาร์ค ที่เวนิส ประเทศอิตาลี รูปแบบสถาปัตยกรรมบีเซินทีน

อ้างอิงแก้ไข

  • ผุสดี ทิพทัส, หลักเบื้องต้นในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม,สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช,2530
  1. merriam-webster.com. Byzantine. [Online]. Available: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/byzantine> (Accessed: 29 March 2009).
  2. Dictionary.com (2009). Byzantine. [Online]. Available: <http://dictionary.reference.com/browse/byzantine>. (Accessed: 29 March 2009).