สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ประเภทองค์การมหาชนในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดยในระยะเริ่มต้นก่อตั้งในปี 2540 ภายใต้ชื่อ "สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล" สังกัดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีหน้าที่หลักในการรับรองตามมาตรฐาน HA (Healthcare Accreditation) ของสถานพยาบาล[2][3]

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
Healthcare Accreditation Institute (Public Organisation)
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง22 มิถุนายน พ.ศ. 2552
หน่วยงานก่อนหน้า
สำนักงานใหญ่อาคารกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
งบประมาณต่อปี64,494,500 บาท (พ.ศ. 2565)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดหน่วยงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารหลัก
เว็บไซต์www.ha.or.th

ประวัติ

แก้

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีที่มาจากงานวิจัยกลไกส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อปี 2540 และก่อตั้งเป็นสถาบันภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เมื่อปี 2542 ในชื่อว่า "สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล" (พรพ.) โดยมีการดำเนินงานภายใต้หลักการสำคัญคือ "องค์กรที่เป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือ คล่องตัว มีการดำเนินการบนพื้นฐานวิชาการ สอดคล้องกับบริบทสาธารณสุขและวัฒนธรรมของประเทศ"

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีบทบาทอย่างสูงในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้มีสถานะเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมและเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงของการดำเนินงานในระยะยาว จึงได้จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขึ้น โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

จากการประเมินองค์การมหาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อปี พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับการประเมินในระดับมาตรฐาน [4]

หน้าที่

แก้

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีบทบาทในการประเมินระบบงาน และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล สนับสนุนการวิจัย และสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบให้บริการ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้