พิธีกรรม

(เปลี่ยนทางจาก ศาสนพิธี)

พิธีกรรม หรือ ศาสนพิธี (อังกฤษ: Ritual) หมายถึง การบูชา แบบอย่างหรือแบบแผนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา[1]

พิธีกรรมทางศาสนาแก้ไข

ศาสนาพุทธแก้ไข

พิธีกรรมสำคัญในศาสนาพุทธ เช่น

ศาสนาคริสต์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: พิธีศักดิ์สิทธิ์

พิธีกรรมสำคัญในศาสนาคริสต์ เช่น

ศาสนาอิสลามแก้ไข

ดูบทความหลักที่: มุสลิม

พิธีกรรมสำคัญในศาสนาอิสลาม เช่น

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. หน้า 835. ISBN 978-616-7073-56-9