วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: North Eastern Technological College; ตัวย่อ: NETC) เดิมชื่อโรงเรียนช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยาลัยทางด้านอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North Eastern Technological College
Logo-NET.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
คำขวัญคุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ
ผู้อำนวยการสมใจ คงคาชาติ
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในวิทยาลัย ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
สี██████ สีเลือดหมู สีเหลือง สีฟ้า
เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เว็บไซต์www.netc.ac.th

ประวัติวิทยาลัยแก้ไข

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วน และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรับนักเรียน,นักศึกษาหญิง ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้ยกฐานะโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปัจจุบัน

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]
ประเภทวิชา       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
และบริหารธุรกิจ
██

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด (สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ██

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาสำรวจ
 • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
 • สาขาวิชาช่างโยธา
 • สาขาวิชาสำรวจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ██

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาศิลปกรรม ██

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

หมาเหตุ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา สามารถเรียนควบในระดับปริญญาตรีได้กับ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย[2]แก้ไข

ตราประจำวิทยาลัยแก้ไข

เป็นรูปของฟันเฟืองมีจำนวน 32 ฟัน หมายถึง ช่างอุตสาหกรรม ที่มีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ขยายความ รูปฟันเฟืองล้อมรอบภายในมีรูปวงกลม 2 วง ระหว่าง 2 วงนั้น มีตัวหนังสือ ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ภายในเป็นส่วนครึ่งวงกลมด้านบนเป็นภาษาไทย และครึ่งวงกลมด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ NORTH EASTERN TECHNOLOGICAL COLLEGE

 • ภายในวงกลมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
  • ส่วนที่ 1 ส่วนบนเป็นรูปรถยนต์ และรถแทรกเตอร์ หมายถึงรถยนต์
  • ส่วนที่ 2 ส่วนล่างด้านซ้ายเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง หมายถึง ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ส่วนที่ 3 ส่วนล่างด้านขวาเป็นรูปเรือสำเภา หมายถึง พาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยแก้ไข

ต้นเฟืองฟ้า ซึ่งหมายถึง ความเป็นสิริมงคล ค้ำจุนให้กิจการวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า ยั่งยืน และมีความมั่นคงสืบต่อไป

สีประจำวิทยาลัยแก้ไข

██████ สีเลือดหมู สีเหลือง สีฟ้า

 • ██ สีฟ้า หมายถึง พาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก้ไข

สถานที่ ประธานในพิธี
อาคารประภากรอนุสรณ์ B ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร (ปีการศึกษา 2557 - 2558)
ดร. สมศักดิ์ จังตระกูล (ปีการศึกษา 2559 - 2561)
หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร (ปีการศึกษา 2562)
 • หมายเหตุ ประธานในพิธี อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ครุยวิทยาลัยแก้ไข

 
ภาพผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ██ สีน้ำตาล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • ██ สีฟ้า ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ
 • ██ สีเหลืองทอง ประเภทวิชาศิลปกรรม
 • ██ สีม่วง ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข