วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: North Eastern Technological College; ตัวย่อ: NETC) เดิมชื่อโรงเรียนช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยาลัยทางด้านอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North Eastern Technological College

North Eastern Technological College
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นว.ภ.น. / NETC
ประเภทวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
คำขวัญคุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ
สถาปนาพ.ศ. 2518
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อำนวยการดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข
ระดับปีที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในวิทยาลัย ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี██████ สีเลือดหมู สีเหลือง สีฟ้า
เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เว็บไซต์www.netc.ac.th

ประวัติวิทยาลัย แก้

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เทคโนภาคฯ ขอนแก่น) ก่อนตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ก่อตั้งโดย ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ และ ดร.มังกร ภักดิ์โพธิ์ เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วน และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" และรับนักเรียน,นักศึกษาหญิง ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้ยกฐานะโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ในปัจจุบัน

หลักสูตร แก้

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]
ประเภทวิชา       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
และบริหารธุรกิจ
██

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ██

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาสำรวจ
 • สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาโยธา
 • สาขาวิชาสำรวจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ██

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาศิลปกรรม ██

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

หมาเหตุ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา สามารถเรียนควบในระดับปริญญาตรีได้กับ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย[2] แก้

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย แก้

 

เป็นรูปของฟันเฟืองมีจำนวน 32 ฟัน หมายถึง ช่างอุตสาหกรรม ที่มีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ขยายความ รูปฟันเฟืองล้อมรอบภายในมีรูปวงกลม 2 วง ระหว่าง 2 วงนั้น มีตัวหนังสือ ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ภายในเป็นส่วนครึ่งวงกลมด้านบนเป็นภาษาไทย และครึ่งวงกลมด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ NORTH EASTERN TECHNOLOGICAL COLLEGE

 • ภายในวงกลมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
  • ส่วนที่ 1 ส่วนบนเป็นรูปรถยนต์ และรถแทรกเตอร์ หมายถึงรถยนต์
  • ส่วนที่ 2 ส่วนล่างด้านซ้ายเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง หมายถึง ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ส่วนที่ 3 ส่วนล่างด้านขวาเป็นรูปเรือสำเภา หมายถึง พาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการของวิทยาลัย แก้

 

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ (Sub-Logo Signature) ถูกออกแบบเพื่อเป็นเครื่องหมายในการสื่อสารที่เป็นแบบเดียวกันทั้งวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถจดจำและมีความน่าเชื่อถือต่อวิทยาลัย โดยมีตัวอักษรย่อ NET College ซึ่งย่อมาจากชื่อภาษาอังกฤษของวิทยาลัย คือ "NORTH EASTERN TECHNOLOGICAL COLLEGE" ตัว N มีลูกศรชี้ขึ้นบ่งบอกถึงการก้าวไปสู่วิทยาลัยแห่งการสร้างอาชีพ ตัวอักษรอวบอิ่ม แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ สีของตราสัญลักษณ์ มาจากสีประจำสถาบัน ได้แก่ สีเลือดหมู สีเหลือง สีฟ้า ถูกออกแบบให้ดูทันสมัย สไตล์โมเดิร์น และมีสีสันสดใส ฟันเฟือง 3 ดวง หมายถึง การพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และสีเลือดหมู แทนช่างอุตสาหกรรม สีเหลือง แทนศิลปกรรม และสีฟ้าแทนพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ และสีดำ คำว่า "COLLEGE" แทนความรอบรู้ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรในวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย แก้

 

ต้นเฟืองฟ้า ซึ่งหมายถึง ความเป็นสิริมงคล ค้ำจุนให้กิจการวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า ยั่งยืน และมีความมั่นคงสืบต่อไป

สีประจำวิทยาลัย แก้

██████ สีเลือดหมู สีเหลือง สีฟ้า

 • ██ สีฟ้า หมายถึง พาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก้

สถานที่ ประธานในพิธี
อาคารประภากรอนุสรณ์ B ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร (ปีการศึกษา 2557 - 2558)
ดร. สมศักดิ์ จังตระกูล (ปีการศึกษา 2559 - 2561)
หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร (ปีการศึกษา 2562)
 • หมายเหตุ ประธานในพิธี อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ครุยวิทยาลัย แก้

ไฟล์:ภาพผู้สำเร็จการศึกษา nctc.jpg
ภาพผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ██ สีน้ำตาล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • ██ สีฟ้า ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ
 • ██ สีเหลืองทอง ประเภทวิชาศิลปกรรม
 • ██ สีม่วง ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้

 1. "ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-26. สืบค้นเมื่อ 2017-06-16.
 2. "ระบบฐานข้อมูลสัญลักษณ์ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-28. สืบค้นเมื่อ 2017-06-19.