วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ(อังกฤษ: Kanchanapisek Samutprakan Technical College) เป็นหนึ่งใน 7 วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 จัดตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
KANCHANAPISEK SAMUTPRAKAN TETHNICAL COLLEGE
ข้อมูล
ชื่ออื่นวทภ.สป. KPSPTC
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
สถาปนา1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
สี███ เขียว
███ เหลือง
เพลงมาร์ช - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

ประวัติการจัดตั้งแก้ไข

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2537 บนเนื้อที่ 86 ไร่ 67 ตารางวา ในพื้นที่ธรณีสงฆ์กรรมสิทธิ์ของวัดสุคันธาวาส เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอรับพระราชทานนามสถานศึกษา โปรดพระราชทานนาม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยแก้ไข

 • ตราประจำวิทยาลัย ตราสัญลักษณ์งานราชพิธีกาญจนาภิเษก
 • ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ต้นพญาสัตบรรณ
 • ดอกไม้ประจำวิทยาลัย ดอกเหลืองอินเดีย
 • สีประจำวิทยาลัย เขียว-เหลือง
  • ███ สีเขียว หมายถึง สีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จ รุ่งเรือง
  • ███ สีเหลือง หมายถึงสีประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


ประวัติการพัฒนาแก้ไข

 • พ.ศ. 2537 - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เริ่มเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)มี 2แผนก วิชา คือ ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อมโลหะ โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) ในระยะแรกได้ใช้ สถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเป็นสำนักงานชั่วคราว และเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน
 • พ.ศ. 2538 - เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มจำนวน 2 แผนกวิชา คือ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • พ.ศ. 2541 - ย้าย ครู-อาจารย์ นักเรียน จำนวน 4 แผนกวิชา มาที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งจริง เนื่องจากได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • พ.ศ. 2542 - จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • พ.ศ. 2544 - จัดการ เรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ

การจัดการศึกษาแก้ไข

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เปิดทำการสอนหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม และหลักสูตรบริหารธุรกิจ


ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือเทียบเท่า

 • ปวช. ระบบปกติ หลักสูตร 3 ปี เป็นการศึกษาระบบปกติ รับสมัครโดยวิธีดังต่อไปนี้
  • สถานศึกษาเปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
  • สถานศึกษาคัดเลือกโดยระบบโควตา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 • ปวช. ระบบทวิภาคี หลักสูตร 3 ปี เรียนวิชาพื้นฐานและวิชาทฤษฎีและปฏิบัติบางส่วนในสถานศึกษา สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรนั้นฝึกในสถานประกอบการ รับสมัครโดยวิธีดังต่อไปนี้
  • สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหนังสือรับรองการผ่านงานจากสถานประกอบการ
 • ปวช. เทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตร 2 ปี เรียนวิชาพื้นฐานและวิชาทฤษฎีในสถานศึกษา สำหรับการวิชาภาคปฏิบัตินั้นใช้วิธีเทียบโอนประสบการณ์ในการทำงาน รับสมัครโดยวิธีดังต่อไปนี้
  • สถานศึกษาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยผู้ศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่สมัครเรียนอย่างน้อย3ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)


ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่า

 • ปวส. ระบบปกติ หลักสูตร 2 ปี เป็นการศึกษาระบบปกติ รับสมัครโดยวิธีดังต่อไปนี้
  • สถานศึกษาเปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • ปวส. ระบบทวิภาคี หลักสูตร 2 ปี เรียนวิชาพื้นฐานและวิชาทฤษฎีและปฏิบัติบางส่วนในสถานศึกษา สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรนั้นฝึกในสถานประกอบการ รับสมัครโดยวิธีดังต่อไปนี้
  • สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และหนังสือรับรองการผ่านงานจากสถานประกอบการ
 • ปวส. เทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตร 1 ปี เรียนวิชาพื้นฐานและวิชาทฤษฎีในสถานศึกษา สำหรับการวิชาภาคปฏิบัตินั้นใช้วิธีเทียบโอนประสบการณ์ในการทำงาน รับสมัครโดยวิธีดังต่อไปนี้
  • สถานศึกษาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยผู้ศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่สมัครเรียนอย่างน้อย3ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)


ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ เปิดสอนระดับปริญญาตรี

 • คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ต่อเนื่อง หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาดังต่อไปนี้
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EP)

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแก้ไข


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาวิชาเครื่องกล
  • สาขางานยานยนต์
 • สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  • สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
 • สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  • สาขางานซ่อมบำรุง
 • สาขาวิชาโลหะการ
  • สาขางานเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง
  • สาขางานก่อสร้าง
 • สาขาวิชาพณิชยการ
  • สาขางานการบัญชี
  • สาขางานการขาย
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาเครื่องกล
  • สาขางานเทคนิคยานยนต์
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  • สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
 • สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  • สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  • สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง
  • สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แผนภูมิผู้บริหารแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′09″N 100°52′03″E / 13.7858775°N 100.867496°E / 13.7858775; 100.867496