วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/อดีตบทความคัดสรร

อดีตบทความคัดสรร

อดีตบทความคัดสรร คือบทความที่ในอดีตได้รับเลือกเป็นบทความคัดสรร แต่ได้ถูกลดระดับเนื่องจากไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของบทความคัดสรรในปัจจุบัน สามารถลดขั้นบทความคัดสรรได้เฉพาะผ่านฉันทามติผ่านการอภิปรายในหน้าบทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่ การอภิปรายถอดถอนสำหรับอดีตบทความคัดสรรที่แสดงด้านล่างดูที่ กรุบทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

แน่นอนว่า บทความที่แสดงรายการอยู่ด้านล่างนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ไปตลอด ขอให้กล้าในการปรับและพัฒนาหน้าเหล่านี้ และช่วยให้กลับคืนบทความคัดสรรอีกครั้ง

บทความคัดสรร
บทความคัดสรรประจำเดือน

หน้าที่เกี่ยวข้อง

รายชื่ออดีตบทความคัดสรร แก้