วัดแก้วโกรวาราม

วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ตั้งอยู่กลางเมืองจังหวัดกระบี่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และเป็นวัดประจำจังหวัด มีความสำคัญทั้งด้านความเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี และแผนกปริยัติสามัญ ของคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่

วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
2016-04-09 Wat Kaew Korawaram temple 3.jpg
ที่ตั้งถนนอิศรา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
เจ้าอาวาสพระครูอัครรัตนากร (บุญเลิศ ธมฺมรกฺโข)
ความพิเศษเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 82 ถนนอิศรา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-611-252 โทรสาร 075-620-535 มีเนื้อที่ประมาณ 202 ไร่ 4 ตารางวา

ประวัติแก้ไข

ประวัติการสร้างวัดเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการตั้งถิ่นฐานของชาวพุทธ ประมาณ 200 ครัวเรือน ณ บ้านปากน้ำ ในปี พ.ศ. 2430 ชาวบ้านได้สร้างพำนักสงฆ์ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา เรียกว่า “พำนักสงฆ์ปากน้ำ” เมื่อมีพระสงฆ์มาจำพรรษามากขึ้น จึงสร้างศาลา และกุฏิเพิ่มขึ้นตามลำดับ ให้พระสงฆ์มีที่จำพรรษา และได้ขนานนามว่า "วัดแก้วโกรวาราม" ในเวลาต่อมา

การยกฐานะเป็นพระอารามหลวงแก้ไข

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2543 วัดแก้วโกรวารามได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ

ด้านการศึกษาแก้ไข

วัดแก้วโกรวาราม เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก ธรรมะ-บาลี และแผนกปริยัติสามัญ ของคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ เริ่มมีการเรียนการสอนนักธรรม-บาลี ตั้งแต่พุทธศักราช 2455 ก่อนจะมีการขยายการศึกษาด้านต่าง ๆ ไปยังต่างอำเภอ ใน ปี พุทธศักราช 2500

ปูชนียวัตถุในวัดที่สำคัญแก้ไข

 1. รูปเหมือนหล่อด้วยทองสำริด ขนาดเท่าองค์จริงของพระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) อดีตเจ้าคณะมณฑลภูเก็ต
 2. รูปเหมือนเท่าองค์จริงของพระครูธรรมาวุธวิศิษฐ์ (กิ่ม พุทธรกฺขิโต) เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม รูปที่หนึ่ง
 3. รูปเหมือนเท่าองค์จริงของพระราชสุตกวี (สิงห์ จนฺทาโภ) เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เจ้าอาวาสสวัดแก้วโกรวาราม รูปที่สอง

ลำดับเจ้าอาวาสแก้ไข

พ.ศ. 2430-2450 สมัยที่ยังเรียกชื่อวัดปากน้ำ มีเจ้าอาวาสปกครองวัดรวม 6-7 รูป (ไม่ปรากฏชื่อ) แต่มีการบันทึกไว้เพียง 3 รูป ได้แก่

 1. พ่อท่านแก้ว ยนยาว จากจังหวัดสงขลา
 2. พระบริสุทธิสีลาจารย์ (ลภ) จากจังหวัดตรัง
 3. พระครูสตูลสมันสรณมุนี (สมุทร) จากจังหวัดสตูล

ต่อมา ปี 2450 พระแก้วโกรพ (หมี ณ ถลาง) ได้นิมนต์พระสมุห์กิ่ม พุทฺธรกฺขิโต พร้อมกับบูรณะวัดอย่างจริงจัง แล้วขนามนามวัดใหม่เป็น "วัดแก้วโกรวาราม" และมีเจ้าอาวาสปกครองดังนี้

 1. พระครูธรรมาวุธวิศิษฐ์ (กิ่ม พุทฺธรกฺขิโต) พ.ศ. 2451-2473
 2. พระราชสุตกวี (สิงห์ จนฺทาโภ ป.ธ.6, น.ธ.เอก) พ.ศ. 2474-2528
 3. พระสุตาวุธวิสิฐ (ขรรค์ชัย อาภากโร น.ธ.เอก) พ.ศ. 2529-2540
 4. พระมหาศรีวัง สิริมนูญโญ พ.ศ. 2541-2543
 5. พระปัญญาวุธธรรมคณี (บริสุทธิ์ ขนฺติโก) น.ธ.เอก พ.ศ. 2543-2564
 6. พระครูอัครรัตนากร (บุญเลิศ ธมฺมรกฺโข) พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน