วัดเจษฎาราม

วัดในจังหวัดสมุทรสาคร

วัดเจษฎาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วัดเจษฎาราม
Map
ชื่อสามัญวัดเจษฎาราม
ที่ตั้งเลขที่ 193 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ประเภทพระอารามหลวงชั้นสามัญ
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อโต
เจ้าอาวาสพระเทพสาครมุณี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสร้างเมื่อใดไม่แน่ชัด แต่บริเวณวัดเดิมเคยเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถต่อมาในปี พ.ศ. 2401 พระอาจารย์น่วม จากวัดแสมดำ คหบดี และชาวบ้านตำบลมหาชัยได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นใหม่ ในชื่อ วัดธรรมสังเวช ชาวบ้านเรียก วัดกระเจ็ด จนปี พ.ศ. 2439 เจ้าจอมมารดาโหมด ในรัชกาลที่ 5 ได้มาพักแรมอยู่บริเวณวัด ได้ขนานนามให้วัดใหม่ว่า วัดเจษฎาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2480 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้รับพระราชทานยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2531[1]

สิ่งสำคัญในวัดคือ พระประธานในพระอุโบสถปางมารวิชัย เรียกกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อโต[2] พระพุทธรูปยืนปางถวายเนตรหน้าพระอุโบสถ รอยพระพุทธบาทจำลอง ต้นศรีมหาโพธิ์ และรูปหล่อพระครูชัยบริรักษ์ (หลวงปุ่เชย) ทางวัดจัดให้มีงานเป็นประจำทุกปีในวันแรม 11 ค่ำ เดือน 5[3] นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นสนามสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลีประจำจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินกิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์หลายประการ

รายนามเจ้าอาวาส แก้ไข

  • พระอธิการน่วม พ.ศ. 2401–2418
  • พระอธิการยา พ.ศ. 2424–2449
  • พระอธิการบัว จงทรงสี พ.ศ. 2450–2462
  • พระครูมหาชัยบริรักษ์ (เชย ญาณวฑฒโน) พ.ศ. 2462–2500
  • พระราชสาครมุนี (ชะวร โอภาโส ป.ธ.4 น.ธ.เอก) พ.ศ. 2501–2535
  • พระครูสาครเจษฎานุยุต (พิเชษฐ ธมมธโร) พ.ศ. 2536-2543
  • พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ) พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้ไข

  1. ภาวิณี รัตนเสรีสุข, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล. "วัดเจษฎาราม". ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย.
  2. "วัดเจษฎาราม". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
  3. "วัดเจษฎาราม". สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-06. สืบค้นเมื่อ 2020-07-13.