วัดสูงยาง

วัดในจังหวัดสระบุรี

วัดสูงยาง ตั้งอยู่เลขที่ 39 บ้านสูงยาง ถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 60 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 7837 ส.ค.1 เลขที่ 79, 3056, 3191.[1]

วัดสูงยาง จังหวัดสระบุรี
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสูงยาง (Wat Sung Yang)
ที่ตั้งเลขที่ 39 บ้านสูงยาง ถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง 67 นิ้ว สูง - นิ้ว
เจ้าอาวาสพระครูพิทักษ์สุทธิธรรม
เวลาทำการเปิดทุกวัน
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดสูงยาง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2451 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2472 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8.50 เมตร ยาว 22.40 เมตร.[2]

เสนาสนะ แก้

  • อุโบสถ กว้าง 8.50 เมตร ยาว 22.40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2484 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก[1]
  1. ศาลาการเปรียญ กว้าง 13 เมตร ยาว 21.83 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2484 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะ ทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น
  2. หอสวดมนต์ กว้าง 6.30 เมตร ยาว 12.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2490 เป็นอาคารไม้
  3. ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 13 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  4. ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง สร้างด้วยไม้

นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน หอระฆัง หอกลอง โรงครัว และโรงเก็บพัสดุด้วย[1]

ศาสนวัตถุ แก้

  1. พระประธานในอุโบสถ พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง 67 นิ้ว สูง - นิ้ว
  2. พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง 60 นิ้ว สูง - นิ้ว
  3. พระพุทธรูป นาม "พระศรีอารย์" 1 องค์ เนื้อทองสัมฤทธิ์ .[1]

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

ลำดับเจ้าอาวาสวัดสูงยาง ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระกมล ฐานปิโต เจ้าอาวาส - - มรณภาพ
2 พระใหญ่ อุตฺตโม เจ้าอาวาส - - มรณภาพ
3 พระบุญลือ รฎฺฐปาโล เจ้าอาวาส - - มรณภาพ
4 พระทองห่อ ปญฺญาธโร เจ้าอาวาส - - มรณภาพ
5 พระครูประดิษฐสรธรรม เจ้าอาวาส พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2530 มรณภาพ
6 พระครูพิทักษ์สุทธิธรรม เจ้าอาวาส พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ ,หน้า ๕๐๒ ,ประวัติวัดในจังหวัสระบุรี : กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๒.
  2. กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ ,หน้า ๕๐๓ ,ประวัติวัดในจังหวัสระบุรี : กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๒.