วัดราษฎร์บำรุง (อำเภอบางปลาม้า)

วัดในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดราษฎร์บำรุง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 24 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 127 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา

วัดราษฎร์บำรุง
Map
ชื่อสามัญวัดราษฎร์บำรุง, วัดบ่อหัวกรวด
ที่ตั้งตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระอธิการ นันทวัฒน์ ธนปญฺโญ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดราษฎร์บำรุงตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2459[1] เดิมเรียกว่า วัดบ่อหัวกรวด มีนายยอดกับนางดา จันทร์ตรี และนายนามกับนางอ่อน จันทร์ตรี บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดราษฎร์บำรุง" วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2471 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 80 เมตร ยาว 120 เมตร

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2472 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 11 เมตร ยาว 20.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2424 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว 34 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั้น และกุฏิสงฆ์ จำนวน 13 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้[2]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

  • พระพุฒ ทัศนสุวรรณ พ.ศ. 2459–2461
  • พระช้อน ธมฺมสโร พ.ศ. 2462–2464
  • พระผ่าน ธมฺมสาโร พ.ศ. 2465–2494
  • พระครูกัลยาสุทธิคุณ พ.ศ. 2495–2543
  • พระครูสุวรรณประภัสสร (บรรเจิด ปภสฺสโร) พ.ศ. 2543–2549
  • พระครูอนุกูลสุวรรณกิจ (สมนึก กุลวฑฺฒโน) พ.ศ. 2559–2564
  • พระอธิการ นันทวัฒน์ ธนปญฺโญ พ.ศ. 2564–ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

  1. "วัดราษฎร์บำรุง". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดราษฎร์บำรุง". สำนักงานคณะสงฆ์ภาค ๑๔.