วัดชูจิตธรรมาราม

วัดชูจิตธรรมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดชูจิตธรรมาราม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสพระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวํโส)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

นายฉบับ คุณนายสงวน ชูจิตตารมย์ ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 186 ไร่ ที่ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ต่อมาได้มีผู้บริจาคซื้อถวายเพิ่มเติมเป็น 736 ไร่) เพื่อตั้งเป็นสถานศึกษาของคณะสงฆ์ ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เริ่มแรกใช้ชื่อว่า สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาวังน้อย หรือรู้จักทั่วไปว่า วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย ในปี พ.ศ. 2519 ได้ขอตั้งเป็นวัดชื่อ "วัดชูจิตธรรมาราม" เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมย์ผู้ถวายที่ดินเพื่อการก่อตั้งครั้งแรก[1]

วัดชูจิตธรรมารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549[2] ทางวัดเริ่มเปิดรับพระสงฆ์และสามเณรเข้าศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ปัจจุบันเปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรมบาลี แผนกสามัญ ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ปัจจุบัน มีพระราชวัชราภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 250 รูป (พ.ศ. 2563) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยและพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมทั้งด้านการรักษาพยาบาลจากมูลนิธิสิรินธร[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "ประวัติวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย". มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-08-20. สืบค้นเมื่อ 2021-08-20.
  2. "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.[ลิงก์เสีย]
  3. "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.