วัดกิ่งแก้ว

วัดในจังหวัดสมุทรปราการ

วัดกิ่งแก้ว เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 13 บ้านวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 18 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา วัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2428 ไม่ทราบผู้สร้าง เดิมชื่อว่า วัดกิ่งไผ่ ต่อมาหม่อมแก้วได้มาทำนุบำรุงและบูรณะพัฒนาวัด จึงได้ขนานนามวัดใหม่ว่า "วัดกิ่งแก้ว"[1] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2429 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 21 เมตร ยาว 30 เมตร และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534[2]

วัดกิ่งแก้ว
Wat Kingkeaw-6.jpg
วัดกิ่งแก้ว
ชื่อสามัญวัดกิ่งแก้ว
ที่ตั้งเลขที่ 23 หมู่ที่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 23 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2467 นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษา สถานีอนามัยและห้องสมุดสำหรับประชาชนขึ้นในที่วัดนี้ด้วย

อาคารเสนาสนะแก้ไข

อุโบสถกว้าง 13 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 มีกุฎีสงฆ์ลักษณะอาคารไม้ทรงไทย จำนวน 20 หลัง สร้าง พ.ศ. 2507 มีวิหาร ศาลาท่าน้ำ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน อาคารเรียนพระปริยัติธรรม สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ หน้าตึกกว้าง 5 ศอกเศษ ปางมารวิชัย เจดีย์ 1 องค์ อยู่ด้านหน้าอุโบสถ นอกจากนี้มีหลวงพ่อสว่างอรุณเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 1 องค์ และพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่ที่วิหาร[3]

รายนามเจ้าอาวาสแก้ไข

  • พระอาจารย์อิ่ม อินฺทสโร
  • พระครูกรุณาวิหารี(เผือก ปญฺญาธโร) พ.ศ. 2442–2501
  • พระครูศีลคุณาธาร (สิน พรฺหมฺธโร) พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2537
  • พระครูวิมลกิจจานุกิจ (แจ่ม กิตฺติปญฺโญ) พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2543
  • พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ) นธ.เอก ปธ.๙ (พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน) ตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ - เจ้าคณะอำเภอบางพลี - เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประวัติวัดกิ่งแก้ว". หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ.
  2. "ประวัติวัดกิ่งแก้ว". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-07-16. สืบค้นเมื่อ 2020-07-14.
  3. "วัดกิ่งแก้ว". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-07-14. สืบค้นเมื่อ 2020-07-14.