ลูเครเตียส

นักปรัชญาชาวโรมัน

ติตัส ลูเครเตียส คารัส (Titus Lucretiua Carus /ˈttəs lˈkrʃəs/; 99 BC – 55 BC) เป็นนักกวีและนักปรัชญาชาวโรมัน ผลงานที่เป็นที่รู้จักได้แก่ De rerum natura วรรณคดีการสอนทางปรัชญาในรูปบทกวีที่กล่าวถึงทฤษฎีและปรัชญาของลัทธิเอปิคิเรียน ลัทธิซึ่งแสวงหาหนทางที่จะนำมาซึ่งความสุข วรรณคดีการสอนเรื่องนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ On the Nature of Things หรือ ธรรมชาติของสรรพสิ่ง ลูเครเตียสได้รับยกย่องว่าเป็นต้นกำเนิดของแนวคิด three-age system ซึ่งถูกนำมาเรียบเรียงและเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1836 โดย C. J. Thomsen

Titus Lucretius Carus
Bust of Lucretius
เกิดป. 99 BC
เสียชีวิตป. 55 BC (44 ปี)
ยุคHellenistic philosophy
สำนักEpicureanism
Atomism
วัตถุนิยม
ความสนใจหลัก
จริยศาสตร์, อภิปรัชญา, Atoms
ศาสนาอเทวนิยม