ลีซานแฮ (이산해; 20 กรกฎาคม 2082 - 23 สิงหาคม 2152) ชื่อรอง ยอซู (여수) ขุนนางชาวเกาหลี บัณฑิต และนักเขียนของยุคโชซ็อน เขารับราชการเป็นอัครมหาเสนาบดีระหว่าง พ.ศ. 2133 ถึง 2135 และ พ.ศ. 2143 ถึง 2145 ลีเป็นสมาชิกของกลุ่มการเมือง ชาวบูรพา ซึ่งในภายหลังได้แยกตัวออกมาเป็น ชาวพายัพ และ ชาวทักษิณ ลีกลายเป็นผู้นำของกลุ่มชาวพายัพ

ลีซานแฮ
이산해
อัครมหาเสนาบดีสมัยราชวงศ์โชซ็อน
ภาพวาดของลีซานแฮ
เกิด20 กรกฎาคม พ.ศ. 2082
ถึงแก่กรรม23 สิงหาคม พ.ศ. 2152 (70 ปี)
ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีสมัยราชวงศ์โชซ็อน
ชื่อรองยอซู


ลีซานแฮ
ฮันกึล
이산해
ฮันจา
李山海
อาร์อาร์Yi Sanhae
เอ็มอาร์I Sanhae
นามปากกา
ฮันกึล
ฮันจา
อาร์อาร์Agye, Jongnamsuong, Jukpiong, Sichongeosa
เอ็มอาร์Agye, Chongnamsuong, Chukp'iong, Sich'on'gŏsa
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล
여수
ฮันจา
汝受
อาร์อาร์Yeosu
เอ็มอาร์Yŏsu
ชื่อมรณกรรม
ฮันกึล
문충
ฮันจา
文忠
อาร์อาร์Munchung
เอ็มอาร์Munch'ung

ในวัฒนธรรมร่วมสมัย แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้