ชื่อบุคคลเกาหลี

ชื่อบุคคลเกาหลี ประกอบด้วย ชื่อสกุล (family name) เรียกว่า "ซ็อง" (성) ตามด้วยชื่อตัว (given name) เรียกว่า "อีรึม" (이름) ดังที่ใช้กันในหมู่ชาวเกาหลีทั้งในเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เช่น "คิม จ็อง-อึน" (김정은) ประกอบด้วย ชื่อสกุล คือ "คิม" (김) และชื่อตัว คือ "จ็อง-อึน" (정은)

ชื่อบุคคลเกาหลี
ฮันกึล
ฮันจา
이름 / 姓名
อาร์อาร์ireum /
seongmyeong
เอ็มอาร์irŭm / sŏngmyŏng

ตามประเพณีแล้ว ชื่อสกุลเกาหลีมักมีหนึ่งพยางค์ และชาวเกาหลีไม่มีชื่อกลาง (middle name) ส่วนชื่อตัวนั้นมักมีสองพยางค์ พยางหนึ่งเป็นชื่อรุ่น (generation name) ซึ่งมักใช้ร่วมกันทั้งในเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ อีกพยางค์เป็นคำจำเพาะบุคคล แต่วิธีตั้งชื่อตัวเช่นนี้เริ่มไม่เป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ บุคคลที่สมรสแล้วมักใช้ชื่อตัวของตนต่อไปตามเดิม และบุตรจะใช้ชื่อสกุลของบิดา เว้นแต่ตกลงกันเป็นอื่นขณะจดทะเบียนสมรส

นอกจากนี้ ยังมีระบบที่ใช้จำแนกเชื้อสายต่าง ๆ ที่ใช้ชื่อสกุลเดียวกัน เรียกว่า "พน-กวัน" (본관) โดยนำชื่อสถานที่มาประกอบชื่อสกุล เช่น "คิมแฮคิม" (김해김) ประกอบด้วย ชื่อสกุล คือ "คิม" (김) และชื่อสถานที่ คือ "คิมแฮ" (김해) หมายถึง คิมที่มาจากคิมแฮ ใช้จำแนกว่า เป็นคนละกลุ่มกับ "ควังซันคิม" (광산김) คือ คิมที่มาจากพวังซัง

ชื่อบุคคลในภาษาเกาหลีสมัยแรก ๆ มีบันทึกไว้ในยุคสามก๊กเกาหลี (57 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 668) แต่เมื่อรับระบบการเขียนแบบจีนเข้ามาใช้เรื่อย ๆ ชื่อบุคคลก็เริ่มใช้อักษรแบบจีน (อักษรฮันจา) และในช่วงที่อิทธิพลมองโกลแผ่เข้ามา ชนชั้นสูงยังเอาชื่อมองโกลมาใช้แทนชื่อเกาหลีของตนด้วย

ตามทะเบียนสำมะโนครัวของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อ ค.ศ. 2015 มีชื่อสกุลมากกว่า 250 ชื่อ ซึ่งมีมาก่อนการก่อตั้งสาธารณรัฐเกาหลี[1] และชื่อแบบพน-กวัน 5,582 ชื่อ[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 《한국인의 성씨와 족보》 도서출판 온북스(2004)
  2. "한국인 90%가 가짜 성·가짜 족보?...몰랐던 성씨 이야기". YTN. 2016-09-15.