รายพระนามเจ้านายที่ได้รับการเฉลิมพระยศในสมัยกรุงธนบุรี

รายพระนามเจ้านายที่ได้รับการเฉลิมพระยศในสมัยกรุงธนบุรี

รายพระนาม

แก้

รัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

แก้
ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
ปีใดไม่ปรากฏ พระราชชนนีนกเอี้ยง กรมพระเทพามาตย์ [1][2]
พระมาตุฉาอั๋น กรมหลวงเทวินทรสุดา
พระอัครมเหสีสอน กรมหลวงบาทบริจา [3]
เจ้าฟ้าจุ้ย สมเด็จพระมหาอุปราช เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ [4]
พระมเหสี เจ้าหญิงฉิม กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์ พระมเหสีฝ่ายซ้าย ซึ่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าขัตติยราชนิคม​ พระเจ้านครศรีธรรมราช
เจ้ารามลักษณ์ (บุญมี)​ กรมขุนอนุรักษ์สงคราม พระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
เจ้าบุญจันทร์ (บุญจันทร์)​ กรมขุนรามภูเบศร์
เจ้าแสนเทพ (บุญมา)​ กรมขุนสุรินทรสงคราม

อ้างอิง

แก้
  1. สุทธิศักดิ์ ระบอบ สุขสุวานนท์. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี "ลูกจีนกู้ชาติ" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย. ในศิลปวัฒนธรรม., หน้า 105
  2. David K. Wyatt. Thailand: A Short History. Yale University Press. p. 140. ISBN 0300035829.
  3. ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาคปกิรณกะ ส่วนที่ 1. กรุงเทพฯ : หอพระสมุดวชิรญาณ. 2467, หน้า 84-7
  4. ปรามินทร์ เครือทอง. กบฏเจ้าฟ้าเหม็น. พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุง). กรุงเทพฯ:มติชน. 2555, หน้า 36-37