รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในบางประเทศ หัวหน้าแผนกอาจเรียกว่าอัยการสูงสุด เช่น ในสหรัฐอเมริกา โมนาโกเป็นตัวอย่างของประเทศที่ไม่มีกระทรวงยุติธรรม แต่มีคณะกรรมการฝ่ายตุลาการ ที่ดูแลการบริหารกระบวนการยุติธรรม นครรัฐวาติกันซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของสันตะสำนักก็ไม่มีกระทรวงยุติธรรมเช่นกัน แต่สมณกรรมาธิการนครรัฐวาติกัน (หัวหน้า: ประธานสมณกรรมาธิการนครรัฐวาติกัน) ซึ่งเป็นหน่วยงานนิติบัญญัติของนครวาติกันกลับมีสำนักงานกฎหมายด้วย

หน้าที่เฉพาะอาจเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบระบบยุติธรรม การดูแลพนักงานอัยการและหน่วยงานสืบสวนระดับชาติ (เช่น สำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐ) และการรักษาระบบกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ กระทรวงบางแห่งมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น การดูแลการเลือกตั้ง การกำกับตำรวจ การปฏิรูปกฎหมาย และการบริหารงานบริการตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ หน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมในบางประเทศอาจแยกออกจากความรับผิดชอบของอัยการสูงสุด (มักรับผิดชอบระบบยุติธรรม) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มักรับผิดชอบด้านความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ) บางครั้งระบบเรือนจำจะถูกแยกออกเป็นหน่วยงานของรัฐอื่นที่เรียกว่าราชทัณฑ์

ดูเพิ่ม แก้