ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (อังกฤษ: public order) เป็นศัพท์ทางวิชาการ หมายถึง ภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน และในการดำเนินชีวิตโดยปรกติสุข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข