ระบบสามสภา (อังกฤษ: tricameralism) เป็นระบบการปกครองที่มีองค์นิติบัญญัติ หรือรัฐสภาสามสภา ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบสภาเดียวและสองสภาที่เป็นระบบที่แพร่หลายทั่วไปมากกว่า

คำว่าสามสภาใช้ในประเทศแอฟริกาใต้ที่มีรัฐสภาที่จัดตั้งขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ในระบอบการเหยียดผิว (aparthied) เมื่อ พ.ศ. 2528 ที่มี 3 สภา สำหรับคนผิวขาว คนผิวสี และชาวเอเชีย อีกตัวอย่างหนึ่งของสภานิติบัญญัติระบบสามสภาได้แก่รัฐตัวอย่างของ ซีโมน โบลิวาร์ (Simón Bolívar) หรือรัฐทั่วไปแห่งฝรั่งเศส (French States-General) ก็เรียก ซึ่งมีสามเอสเตด (estates)

ระบบสามสภาของแอฟริกาใต้ แก้

ระบบสามสภาของโบลิวาร์ (Bolivar's tricameralism) แก้

ระบบสามสภาของฝรั่งเศส แก้

ตัวอย่างอื่นๆ แก้

เกาะมาน (Isle of Man) แก้

คริสต์ศาสนานิกายอังกฤษ (Church of England) แก้

สหภาพแรงงาน แก้

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้