รอล็อง บาร์ต (ฝรั่งเศส: Roland Barthes 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1915 – 25 มีนาคม ค.ศ. 1980) เป็นนักวิพากษ์วรรณกรรม นักทฤษฎีวรรณกรรมและทฤษฎีสังคม นักปรัชญา และนักสัญวิทยา งานของบาร์ตแผ่คลุมหลายสาขาวิชา และเขามีอิทธิพลต่อการพัฒนาสำนักทฤษฎีหลายสำนัก ซึ่งรวมถึง โครงสร้างนิยม สัญวิทยา อัตถิภาวนิยม ลัทธิมาร์กซ์ และหลังโครงสร้างนิยม

รอล็อง บาร์ต
เกิด12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1915
เสียชีวิต25 มีนาคม ค.ศ. 1980
ยุคปรัชญาคริสต์ศตวรรษที่ 20
แนวทางปรัชญาตะวันตก
สำนักโครงสร้างนิยม,
สัญวิทยา
ความสนใจหลัก
สัญวิทยา,
ทฤษฎีวรรณกรรม
แนวคิดเด่น
ความตายของผู้ประพันธ์ (the death of the author), ศูนย์องศาแห่งประพันธกรรม (writing degree zero)
เป็นอิทธิพลต่อ