มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อังกฤษ: Muban Chombueng Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Muban Chombueng Rajabhat University
Mcru.png
ชื่อย่อมรมจ. MCRU
คติพจน์สุกมฺมิโก กิตฺติมาวหาติ
(งานสุจริตมีเกียรติทั้งสิ้น)
สถาปนาพ.ศ. 2497
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ
อธิการบดีผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
นายกสภามหาวิทยาลัยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ที่ตั้ง46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เว็บไซต์www.mcru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 ในชื่อว่า "วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง" ซึ่งได้ต้นแบบมาจาก Village Institute ของประเทศตุรกี โดย พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เพื่อรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนดีจากชนบททั่วประเทศ มาเป็นนักเรียนทุนเรียน 5 ปี จบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ไปสอนในท้องถิ่นของตน ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามลำดับ

ในปีการศึกษา 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 1 ตอนที่พิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงมีชื่อใหม่เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามพระราชบัญญัตินั้นเป็นต้นมา[1]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

 • สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ดอกไม้ประจำสถาบัน ดอกราชพฤกษ์

สีประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

สีประจำสถาบัน น้ำเงิน - เขียว - เหลือง

คณะแก้ไข

ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัยแก้ไข

 • ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรัตน์ คณะครุศาสตร์
 • ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช คณะครุศาสตร์
 • ผศ.รท.สุรีย์ พันธ์รักษ์ คณะครุศาสตร์
 • ผศ.แชล่ม บุญลุ่ม คณะครุศาสตร์
 • ผศ.สุรางค์ มันยานนท์ คณะครุศาสตร์
 • ผศ.ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ คณะครุศาสตร์
 • ผศ.วรลักษณ์ กลัดแก้ว คณะครุศาสตร์
 • ผศ.อังคณา โรจนไพบูลย์ คณะครุศาสตร์
 • รศ.ดร.สุธาภรณ์ ชยาราตรี คณะครุศาสตร์
 • ผศ.รักตวรรณ ศิริถาพร คณะครุศาสตร์
 • ผศ.วิจิตรา เงินบาท คณะครุศาสตร์
 • ผศ.อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ คณะครุศาสตร์
 • ผศ.อุทัยวรรณ ดอกพรหม คณะครุศาสตร์
 • ผศ.เสารส ชูศรี คณะครุศาสตร์
 • ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.นัยนา แคล้วเครือ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.นัยนา แคล้วเครือ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.รุจิพร เจริญศรี คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุข คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.กรรณิกา ศิลปวิลาวัณย์ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ประเมิล อินทรพิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.พรสิริ สุขผ่อง คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.อัฉรียา โชติกลาง คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ลำใย มีเสน่ห์ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.สุนีย์ หนูสง คณะวิทยาการจัดการ
 • รศ.ดร.สมิต อินทร์ศิริพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผศ.ดร.วีรพล นามบุญเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผศ.ประยูร ยงค์อำนวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผศ.ดร.ชรินทร์ นมรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผศ.อรนุช จินดาสกุลยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผศ.วีรยุทธ สุริคำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผศ.จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแก้ไข

ศูนย์ให้การศึกษาแก้ไข

 • ศูนย์ให้การเรียนรู้ในเมือง ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 • โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี
 • บ้านแม่ต้าน

สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข