มหาวิทยาลัยมคธ

มหาวิทยาลัยมคธ (อังกฤษ: Magadh University) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล อยู่ในเมืองโพธิคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบัญญัติมหาวิทยาลัยแห่งรัฐพิหาร พ.ศ. 2519 ทั้งนี้ โดยพฤตินัยแล้วมหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2505 โดยนายสัตเยนทรา นารายัณ สิงห์ (อังกฤษ: Satyendra Narayan Singha) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดีย มีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเปิดทำการครั้งแรกในวันที่ 2 มีนาคม ปีก่อตั้งนั้นเอง ปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนในสาขาเศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยมคธ (Magadh University)
Magadh University logo.jpg
ประเภทรัฐ
สถาปนา1962
ที่ตั้ง,
วิทยาเขตชนบท
เครือข่ายUGC
เว็บไซต์http://www.magadhuniversity.ac.in/

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งแก้ไข

 
คณะสังคมศึกษา (Social Sciences)

มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้

 1. เป็นสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา
 2. เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
 3. เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธผู้มาแสวงบุญทั่วโลก

ประวัติแก้ไข

เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2505 หรือ ค.ศ. 1962 มีท่าน สารวปัลลี เรธะ ขิสษานัน (Sarvapalli Redha Khisshanan) ขณะดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศอินเดีย เป็นผู้มาวางศิลาฤกษ์ และมี ดร. เค เค ทุตตะ (Dr. K. K. Dutta) ผู้มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์โลก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีท่านแรก ในระยะแรกได้ดำเนินงานด้านการศึกษา 7 ภาควิชา 2 วิทยาเขต และ 27 วิทยาลัยในเครือข่ายเท่านั้น มหาวิทยาลัยมคธเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาได้ดี ทั้งชาวอินเดียและชาวต่างประเทศ ในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ มีวิทยาเขตถึง 45 แห่ง และวิทยาลัยในเครือข่ายอีก 96 แห่ง นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยทางแพทยศาสตร์อีก 2 แห่ง วิทยาลัยทางวิศวกรรมศาสตร์อีก 2 แห่ง มีพื้นที่ก่อสร้างของมหาวิทยาลัยทั้งหมดประมาณ 500 เอเคอร์ หรือประมาณ 1,250 ไร่ มหาวิทยาลัยมคธนับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลอินเดีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวนมากกว่า 300 คน โดยคณะสังคมศาสตร์ (Social Sciences) เป็นคณะที่มีนักศึกษาไทยมากที่สุด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2010 มีคนไทยที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 2007-2010 เข้าพิธีรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยมคธ จำนวน 31 คน [1]

 
งานมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมคธ โดยผู้ว่าการรัฐพิหาร Sri Devanand Konwar

ศิษย์เก่าชาวไทยที่มีชื่อเสียงแก้ไข

 1. ร.ท.ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
 2. รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา[2]
 3. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [3]
 4. ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ ภาควิชาพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 5. ผศ.ดร.เดชา ใจกลาง ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 6. ดร.จารุวรรณ พึ่งเทียร คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 7. ผศ.ดร.พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 8. ผศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 9. ผศ.ดร.อารีย์ นัยพินิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 10. ดร.พจน์ พจนพาณิชย์กุล อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำหง
 11. ดร.ฑิฏิวุฒิ ศรีมานพ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
 12. รศ.ดร.มานพ นักการเรียน ภาควิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย[4]
 13. ผศ.ดร.นฤมล มารคแมน ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 14. ผศ.ดร.ศิลป์ ราศรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม[5]
 15. ผศ.ดร.สุธี แก้วเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [6]
 16. ดร.สุพิชชา ชูวงษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม [7]
 17. ดร.เจษฎา ธรรมวณิช สาขาวิชาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล[8]
 18. ศ.ดร.เดือน คำดี ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[9]
 19. ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ค ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[10]
 20. ดร.ลุยง วีระนาวิน ประธานสาขาวิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร[11]
 21. รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 22. ศ.ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[12]
 23. ดร.วิชัย รูปขำดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[13]
 24. ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[14]
 25. รศ.ดร.ฉันทนา กล่อมจิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[15]
 26. ดร.วีระกุล ชายผา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[16]
 27. รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ประธานสภาอาจารย์ ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร[17]
 28. ดร.จิระทัศน์ ชิตทรงสวัสดิ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[18]
 29. ดร.อารีย์ กุดแถลง สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยนครพนม
 30. ผศ.ดร.จำลอง ชูโต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา [19]
 31. ดร.ศรีธน นันตาลิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 32. ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล หลักสูตรปริญญาเอกเอเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [20]
 33. ดร.สุธี แก้วเขียว หลักสูตรปริญญาเอกเอเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [21]
 34. รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์ธรรมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [22]
 35. รศ.ดร.สุจิตรา (อ่อนค้อม) รณรื่น คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี[23]
 36. รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ หัวหน้าโปรแกรมจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต [24]
 37. พ.ท.หญิง ดร.อภันตรี ทองเนียม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [25]
 38. ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา [26]
 39. ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ [27]
 40. รศ.ดร.อารมย์ สนานภู่ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 41. ดร.วาสนา (นวะบุศย์) วงศ์ยิ้มย่อง ภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[28]
 42. รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[29]
 43. ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา ประธานสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[30]
 44. ดร.ประจัญ จันเติบ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[31]
 45. ดร.จรัญ สายปิ่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย [32]
 46. ผศ.ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐผู้ช่วยอธิการบดี /คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 47. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [33]
 48. ผศ.ดร.ดำรงพล ดอกบัว ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยการ
 49. พระครูวิศิษฐ์ธรรมวงศ์ ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย หน.ศูนย์จังหวัดศรีสะเกษ
 50. ผศ.ดร.ธรรมรักษ์ เรืองจรัส หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม[34]
 51. จ.ส.ต.ดร.มณเธียร โอทองคำ รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ [35]
 52. รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [36]
 53. ผศ.พ.ต.อ.ดร.เอนก อะนันทวรรณ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ [37]
 54. ผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [38]
 55. ดร.จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 56. พระครู​นิเทศ​ก์ธรรมคุณ​ ดร. เจ้าคณะ​อำเภอโนนดินแดง​ อำเภอโนนดินแดง​ จังหวัด​บุรีรัมย์ ​

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.magadhuniversity.org/convocation-20th-20-12-2010/index.html#65
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-08-10. สืบค้นเมื่อ 2015-08-12.
 3. http://www.ubru.ac.th/council/p-chaiwat.html
 4. www.src.ac.th
 5. www.youtube.com/watch?v=8zZbqsRSPn4
 6. https://human.pnru.ac.th/
 7. www.siam.edu/siamedu_liberalarts/images/stories/.../name_list.pdf
 8. http://www.music.mahidol.ac.th/th/faculty/instructor_profile.php?id=261[ลิงก์เสีย]
 9. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-28. สืบค้นเมื่อ 2010-09-25.
 10. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-09-13. สืบค้นเมื่อ 2011-10-21.
 11. www.educ.su.ac.th/index.php
 12. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-12-07. สืบค้นเมื่อ 2010-09-25.
 13. http://ssde.nida.ac.th/SD-Teachingstaff/Dr.VICHAI.htm[ลิงก์เสีย]
 14. http://ora.kku.ac.th/res_kku/Expertise/PersonView.asp?QID=7176
 15. http://ora.kku.ac.th/res_kku/Expertise/PersonView.asp?QID=7176
 16. http://www.polsci.kku.ac.th/teacher_weerakul.html[ลิงก์เสีย]
 17. http://gotoknow.org/blog/vithayaj
 18. http://admit.msu.ac.th/gsmis2/5s/advinfo.php?sr=3045[ลิงก์เสีย]
 19. www.nmc.ac.th
 20. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-08-07. สืบค้นเมื่อ 2011-10-21.
 21. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-08-07. สืบค้นเมื่อ 2011-10-21.
 22. gotoknow.org/blog/magadh01/425112
 23. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-10-09. สืบค้นเมื่อ 2010-09-18.
 24. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-09-23. สืบค้นเมื่อ 2010-09-25.
 25. www.apuntree.com/base/?p=1
 26. http://web.bsru.ac.th/~humannity/Teacher.html[ลิงก์เสีย]
 27. www.vru.ac.th
 28. http://www.human.nrru.ac.th/Program/personal/wasana.html[ลิงก์เสีย]
 29. http://edurmu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=97:-m-m-s&catid=37:2008-08-05-03-10-48&Itemid=63
 30. http://science.rmu.ac.th/scweb/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=248[ลิงก์เสีย]
 31. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-09. สืบค้นเมื่อ 2011-10-21.
 32. www.lru.ac.th/html/index.php
 33. http://www.ubru.ac.th/council/p-chaiwat.html
 34. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-07. สืบค้นเมื่อ 2015-07-15.
 35. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-08-12. สืบค้นเมื่อ 2015-08-12.
 36. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-08-10. สืบค้นเมื่อ 2015-08-12.
 37. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-03-10. สืบค้นเมื่อ 2015-08-12.
 38. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-08-10. สืบค้นเมื่อ 2015-08-12.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข