ภาษาอราเมอิกใหม่

ภาษาอราเมอิกใหม่ เป็นภาษาที่พัฒนามาจากภาษาอราเมอิกในสมัยโบราณ มีหลายภาษาได้แก่