พูดคุย:ภาษาวิบัติ

เพิ่มการอภิปราย
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ ภาษาวิบัติ

วิบัติด้วยการออกเสียงแก้ไข

เช่น /t/>[t̪] /tʰ/>[t̪ʰ] /d/>[d̪] /l/>[ɬ] /k/>[g] เป็นต้น

กลับไปที่หน้า "ภาษาวิบัติ"