แผ่นดินไหวในประเทศพม่า สิงหาคม พ.ศ. 2559 – ภาษาอื่น ๆ