พระวิสุทธิสังวรเถร (ปีเตอร์ พฺรหฺมวํโส) – ภาษาอื่น ๆ