ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ - ภาษาอื่น ๆ