หัวข้อเนื้อหาทางการแพทย์

(เปลี่ยนทางจาก Medical Subject Headings)

หัวข้อเนื้อหาทางการแพทย์ หรือ Medical Subject Headings (MeSH) เป็นชุดของคำศัพท์ควบคุมเพื่อการทำดัชนีสำหรับบทความวารสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นอรรธาภิธานที่ช่วยให้การค้นหาข้อมูลสะดวกและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ชุดหัวข้อนี้สร้างและปรับปรุงโดยหอสมุดการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (United States National Library of Medicine, NLM) และถูกใช้อย่างกว้างโดยฐานข้อมูล MEDLINE/PubMed