ความเครียด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ความเครียด อาจหมายถึง

  • ความเครียด (กลศาสตร์) การวัดการเปลี่ยนรูปของวัตถุที่เกิดจากแรงภายนอกมากระทำ โดยแสดงการกระจัดสัมพัทธ์ระหว่างอนุภาคในวัตถุ
  • ความเครียด (จิตวิทยา) เป็นความรู้สึกตึง/ล้าทางใจ หรือการเสียศูนย์/ความสมดุลทางใจที่มีมาก่อน เนื่องจากการได้รับสิ่งเร้า/ปัจจัยไม่ว่าทางกายหรือใจ ไม่ว่าจะภายนอกหรือภายใน ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจริง ๆ หรือไม่ เช่น อากาศร้อน ถูกติเตียนต่อหน้าสาธารณชน หรือได้รับสิ่งเร้า/ประสบการณ์อื่น ๆ ที่ไม่น่าชอบใจ และโดยทั่วไปหมายถึงอารมณ์เชิงลบซึ่งบุคคลปกติพยายามจะหลีกเลี่ยง เป็นอารมณ์ที่เกิดพร้อมกับการปรับตัวทางสรีรภาพ ทางประชาน และทางพฤติกรรม
  • ความเครียด (ชีววิทยา) การที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถตอบสนองอย่างพอเหมาะต่อความต้องการทางกายหรือจิต