ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 432 - ภาษาอื่น ๆ