พระนางชินอึย

พระมเหสีองค์แรกในพระเจ้าแทโจแห่งโชซ็อน

สมเด็จพระราชินีชินอึยแห่งโชซอน สกุลฮัน (อังกฤษ: Queen Sinui ; กันยายน 1880 – 21 ตุลาคม 1934) 神懿王后 韓氏 พระอัครมเหสีองค์แรกใน พระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โชซ็อน เป็นพระราชมารดาของเจ้าชายทั้งหมด 6 พระองค์ซึ่งได้เป็นพระราชาถึง 2 พระองค์คือ พระเจ้าจองจง พระราชาลำดับที่ 2 และ พระเจ้าแทจง พระราชาลำดับที่ 3

สมเด็จพระราชินีชินอึยแห่งโชซอน
สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
พระราชสวามีพระเจ้าแทโจ
พระราชบุตรพระเจ้าจองจง
พระเจ้าแทจง
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
สมเด็จพระราชินีชินอึยแห่งโชซอน
ตระกูลฮันแห่งอันพยอน
ราชวงศ์ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชสมภพกันยายน พ.ศ. 1880
 โครยอ
สวรรคต21 ตุลาคม พ.ศ. 1934
 โครยอ

พระองค์พระราชสมภพในปีค.ศ. 1337 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลพระเจ้าชุงซุกแห่งโครยอ (ครั้งที่ 2) เมื่อพระชนมายุ 15 พรรษา ในปีค.ศ. 1352 ได้อภิเษกสมรสกับอีซ็องกเย นายทหารหนุ่ม มีบุตรธิดา 8 คนคือ

  1. ลีพังอู, เจ้าชายจินอัน (이방우 진안대군 ;李芳雨 镇安大君) (1354-1393)
  2. ลีพังกวา, พระเจ้าจองจง (조선 정종 이방과 ; 朝鮮定宗 李芳果) (1357-1419) ครองราชย์ระหว่างปีค.ศ. 1398-1400
  3. ลีพังอึย, เจ้าชายอิกอัน (이방의 익안대군 ; 李芳毅 益安大君 ) (1360-1404)
  4. ลีพังกาน, เจ้าชายโฮอัน (이방간 회안대군 ; 李芳干 怀安大君) (1364-1421)
  5. ลีพังวอน, พระเจ้าแทจง ( 조선 태종 이방원 ;朝鮮太宗 李芳远) (1367-1422) ครองราชย์ระหว่างปีค.ศ. 1400-1418
  6. ลีพังยอน, เจ้าชายท็อกอัน (이방연 덕안대군 ; 德安大君 李芳衍) (1385-1412)
  7. เจ้าหญิงกย็องชิน (경신공주 ;慶慎公主)
  8. เจ้าหญิงกย็องซอน (경선공주;慶善公主)

พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 1934 หนึ่งปีก่อนที่จะมีการสถาปนาราชวงศ์โชซ็อนเมื่อพระราชสวามีสถาปนาราชวงศ์โชซ็อนขึ้น ในปีที่ 2 ของรัชกาล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระราชอิสริยยศพระอัครมเหสีพระองค์แรกที่สวรรคตไปแล้วขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีอย่างเป็นทางการ ออกพระนามว่า ชอลบี(절비;節妃)

7 ปีต่อมาในรัชกาลพระเจ้าแทจง ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระนาง ได้โปรดให้เฉลิมพระราชอิสริยยศพระราชมารดาที่เสด็จสวรรคตไปแล้วขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีชินอึย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ชินอึย แทวังฮู 神懿太王后)

ต่อมาในปีค.ศ. 1408 ปีที่ 9 ในรัชกาลพระเจ้าแทจง โปรดให้เฉลิมพระนามสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพิ่มขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีซังอิน ซุนซ็อง ชินอึย วังแทฮู พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (承仁顺圣神懿王太后)

ในปีค.ศ. 1683 ปีที่ 9 ในรัชกาลพระเจ้าซุกจง โปรดให้ออกพระนามสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชินอึย เป็น สมเด็จพระราชินีซังอิน ซุนซ็อง ชินอึย วังฮู (承仁顺圣神懿王后)

ในปีค.ศ. 1899 โชซ็อนยกฐานะขึ้นเป็นจักรวรรดิ จักรพรรดิโกจง โปรดให้เฉลิมพระนามย้อนหลังถวายแด่บูรพกษัตริย์และพระอัครมเหสีแห่งโชซ็อน ในส่วนของพระมเหสีชินอึยนั้น โปรดให้ถวายพระนามว่า สมเด็จพระจักรพรรดินีชินอึย โกฮวางฮู (神懿高皇后)