พรรคกรีน

(เปลี่ยนทางจาก พรรคเขียว)

พรรคกรีน (อังกฤษ: Green party) หรือ พรรคเขียว เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ มีฐานอยู่บนหลักการการเมืองเขียว หลักการเหล่านี้รวมถึง สิ่งแวดล้อมนิยม การพึ่งพิงประชาธิปไตยรากหญ้า สันติวิธี และการสนับสนุนมูลเหตุแห่งความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของชนพื้นเมือง ผู้สนับสนุนหลักการเหล่านี้หรือ "ชาวกรีน" เชื่อว่าการนำหลักการเหล่านี้มาสู่การปฏิบัติ จะนำไปสู่สุขภาพของประชาชน สังคม และระบบนิเวศ

ปัจจุบัน มีพรรคกรีนอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งภูมิภาคอเมริกา ยุโรป แอฟริกา เอเชียและโอเชียเนีย พรรคกรีนในยุโรปมีความเคลื่อนไหวและบทบาทมากกว่าเมื่อเทียบกับพรรคกรีนในภูมิภาคอื่น ๆ เนื่องจากระบบการเลือกตั้งในภูมิภาคยุโรปที่ไม่ทำให้พรรคเล็กเสียเปรียบ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข