พรรคพลเมืองไทย (พ.ศ. 2549)

ระวังสับสนกับ พรรคพลเมืองไทย

พรรคพลเมืองไทย (อังกฤษ: Bhollamuangthai Party) พรรคการเมืองไทยขนาดเล็กในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นลำดับที่ 12/2549 มีนาง พรรณบงกช จุนทะสุต และนาย ณัฐสุพล รัตนวิชา เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค [1]

พรรคพลเมืองไทย
หัวหน้าพรรคพรรณบงกช จุนทะสุต
ก่อตั้ง12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ยุบพรรค12 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ที่ทำการพรรค๕/๑ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ๗ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รองหัวหน้าพรรคกษมะ จุนทะสุต
รองเลขาธิการพรรคพัทธยา ศรีวงศ์
เหรัญญิกพรรคลักษิกา จินดาวงศ์
อุดมการณ์พรรค
  • การเมืองและการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • การอยู่ร่วมกันแบบแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันตามอัตภาพ โดยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ
  • ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และส่งเสริมให้มีมาตรฐานของระบบการทำงานทั้งในระบบงานของเอกชนและในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551 นายณัฐพลได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเหลือทั้งสิ้น 8 คน[2] ต่อมาในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2551 พรรคพลเมืองไทยได้ถูกยุบเลิกไปตามคำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ 8/2551 ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลเมืองไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2551 มีมติให้เลิกพรรค[3]

บุคลากรแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข