ประเทศไทยใน พ.ศ. 2425

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2425 (ค.ศ. 1882) ในประเทศไทย เป็นปีที่ 101 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 15 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี จ.ศ. 1243 (1 มกราคม - 19 มีนาคม) และ 1244 (20 มีนาคม - 31 ธันวาคม) ในแบบปัจจุบัน

ประเทศไทย
ใน พ.ศ.
2425
ดูเพิ่ม:

ผู้นำแก้ไข

เหตุการณ์แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข