พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1

ประมวลกฎหมายวาวาอู (อังกฤษ: Vava'u Code) เป็นกฎหมายที่ประกาศขึ้นในวาวาอูโดยพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 ประมวลกฎหมายวาวาอูนี้เป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศตองงาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นพื้นฐานสำคัญของรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรตองงา

ประมวลกฎหมายวาวาอูเป็นกฎหมายที่ได้รับอิทธิพลจากมิชชันนารีกลุมเมโธดิสต์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 ทรงศรัทธามิชชันนารีกลุ่มนี้ เนื้อกาสาระในประมวลกฎหมายวาวาอูจึงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาคริสต์ มีการกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและลดอำนาจเจ้าผู้ปกครองพื้นเมืองลง โดยเจ้าผู้ปกครองพื้นเมืองจะไม่มีอำนาจในการสั่งประหารชีวิตผู้ใดได้ รวมไปถึงไม่สามารถยึดผลิตผลทางการเกษตรของชาวตองงาเป็นของตนเอง นอกจากนี้ประมวลกฎหมายยังห้ามการจัดเทศกาลที่ชาวมิชชันนารีเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ การสักและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและมีการประกาศให้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดงาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวตองงาเข้าโบสถ์อีกด้วย

บรรณานุกรมแก้ไข