บาปกำเนิด

(เปลี่ยนทางจาก ปฐมบาป)

บาปกำเนิด[1] (อังกฤษ: Original sin) ตามหลักเทววิทยาศาสนาคริสต์ คือสถานภาพความมีบาปของมนุษย์ซึ่งเป็นผลมาจากการตกในบาปของอาดัมและเอวา[2] คำว่า “บาปกำเนิด” ไม่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิล แต่พบในเอกสารที่เชื่อว่าเป็นจดหมายของนักบุญเปาโล[3][4]

เอวาชวนอาดัมให้กินผลไม้จาก “ต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่ว” ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่วาราลโลในประเทศอิตาลี

อ้างอิง แก้

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 392
  2. Cross, F. L., ed. The Oxford dictionary of the Christian church. New York: Oxford University Press. 2005
  3. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม 5:12-21, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  4. จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 15:22, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ บาปกำเนิด