บัญญัติเอก[1] (ศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน) หรือ บัญญัติของพระเยซูคริสต์ (ศัพท์ศาสนศาสตร์) หรือ พระ‍บัญญัติ​ข้อ​ที่​สำคัญ​ที่​สุด[2][3][4] (ศัพท์คัมภีร์ไบเบิล) หรือ พระมหาบัญญัติ[5] (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ บทบัญญัติเอก[6] (ศัพท์คาทอลิก) (อังกฤษ: Great Commandment; Greatest Commandment) เป็นบทบัญญัติของพระเยซู ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ในพระวรสารสหทรรศน์ ได้แก่ พระวรสารนักบุญมัทธิว พระวรสารนักบุญมาระโก และพระวรสารนักบุญลูกา เป็นบทบัญญัติที่คริสต์ศาสนิกชนยึดถือเพิ่มเติมจากบัญญัติ 10 ประการ ของศาสนายูดาห์ โดยบัญญัติของพระเยซูคริสต์นี้เป็นบทบัญญัติที่รวบรวมบัญญัติ 10 ประการให้สำเร็จใน 2 ข้อ

พระ‍บัญญัติ​ข้อ​ที่​สำคัญ​ที่​สุด

แก้

ขณะที่พระเยซูทรงสอนพวกธรรมาจารย์อยู่ พวกเขา​ทูล​ถาม​พระองค์ว่า "พระ‍บัญญัติ​ข้อ​ไหน​สำคัญ​ที่​สุด" พระเยซูตรัสดังนี้

  1. จง​รัก​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ผู้​เป็น​พระ‍เจ้า ​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่าน และ​ด้วย​สุด​กำลัง​ของ​ท่าน[7]
  2. จง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​เหมือน​รัก​ตน‍เอง[8]

ในคัมภีร์ไบเบิล

แก้

พระวรสารนักบุญมัทธิว

แก้

พระ‍บัญญัติ​ข้อ​ที่​สำคัญ​ที่​สุด

มี​ผู้‍เชี่ยว‍ชาญ‍บัญญัติ​คน​หนึ่ง​ใน​พวก‍เขา​มา​ทด‍สอบ​พระ‍องค์​ว่า “ท่าน​อา‌จารย์ ใน​ธรรม‍บัญญัติ​นั้น พระ‍บัญญัติ​ข้อ​ไหน​สำคัญ​ที่‍สุด?” พระ‍เยซู​ทรง​ตอบ​เขา​ว่า “ ‘จง​รัก​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน’ และ​ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่าน นั่น​แหละ​เป็น​พระ‍บัญญัติ​ข้อ​สำคัญ​อัน​ดับ​แรก ข้อ​ที่​สอง​ก็​เหมือน‍กัน คือ ‘จง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​เหมือน​รัก​ตน‍เอง’ ธรรม‍บัญญัติ​และ​คำ​ของ​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​ทั้ง‍หมด ก็​ขึ้น​อยู่​กับ​พระ‍บัญญัติ​สอง​ข้อ​นี้”

— พระวรสารนักบุญมัทธิว 22:35-40

พระวรสารนักบุญมาระโก

แก้

พระ‍บัญญัติ​ข้อ​ที่​สำคัญ​ที่​สุด

มี​ธรร‌มา‌จารย์​คน​หนึ่ง​เข้า‍มา​ใกล้ เมื่อ​ได้‍ยิน​พวก‍เขา​ถก‍เถียง​กัน และ​เห็น​ว่า​พระ‍องค์​ทรง​ตอบ​พวก‍เขา​ได้​ดี​จึง​ทูล​ถาม​พระ‍องค์​ว่า “พระ‍บัญญัติ​ข้อ​ไหน​สำคัญ​ที่​สุด?” พระ‍เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​คน​นั้น​ว่า “พระ‍บัญญัติ​อัน​ดับ​แรก​คือ โอ ชน​อิสรา‌เอล จง​ฟัง​เถิด องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​เรา​เป็น​พระ‍เจ้า​องค์​เดียว พวก‍ท่าน​จง​รัก​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ผู้​เป็น​พระ‍เจ้า​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่านและ​ด้วย​สุด​กำลัง​ของ​ท่าน ส่วน​พระ‍บัญญัติ​ที่​สำคัญ​อัน​ดับ​สอง​คือ จง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​เหมือน​รัก​ตน‍เอง ไม่‍มี​พระ‍บัญญัติ​อื่น‍ใด​ที่​สำคัญ​ยิ่ง‍กว่า​พระ‍บัญญัติ​เหล่า‍นี้”

— พระวรสารนักบุญมาระโก 12:28-31

พระวรสารนักบุญลูกา

แก้

ชาว​สะ‌มา‌เรีย​ใจ‍ดี

มี​ผู้‍เชี่ยว‍ชาญ‍บัญญัติ​คน​หนึ่ง​ยืน​ขึ้น​ทด‍สอบ​พระ‍องค์ ทูล​ถาม​ว่า “ท่าน​อา‌จารย์ ข้าพ‌เจ้า​จะ​ต้อง​ทำ​อะไร​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ชีวิต​นิ‌รันดร์?” พระ‍องค์​ตรัส​ตอบ​ว่า “ใน​ธรรม‍บัญญัติ​เขียน​ว่า​อย่าง‍ไร? ท่าน​อ่าน​แล้ว​เข้า‍ใจ​อย่าง‍ไร?” เขา​ทูล​ตอบ​ว่า “พวก‍ท่าน​จง​รัก​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ผู้​เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​กำลัง​ของ​ท่าน และ​ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่าน และ​จง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​เหมือน​รัก​ตน‍เอง” พระ‍องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ท่าน​ตอบ​ถูก​แล้ว จง​ไป​ทำ​อย่าง​นั้น​แล้ว​จะ​ได้​ชีวิต”

— พระวรสารนักบุญลูกา 10:25-28

หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ และ หนังสือเลวีนิติ

แก้

พระ‍มหา‍บัญญัติ

โอ คน​อิสรา‌เอล จง​ฟัง​เถิด พระ‍ยาห์‌เวห์ พระ‍ยาห์‌เวห์​เท่า​นั้น​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​เรา ท่าน​จง​รัก​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด‍จิต​สุด‍ใจ​และ​สุด​กำลัง​ของ​ท่าน

— หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-5

ความ​บริ‌สุทธิ์​ทาง​พิธี‍กรรม​และ​ศีล‍ธรรม

ห้าม​แก้‍แค้น​หรือ​ผูก‍พยา‌บาท​ลูก‍หลาน​คน​ชาติ​เดียว​กับ​เจ้า แต่​จง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​เหมือน​รัก​ตน‍เอง เรา​คือ​ยาห์‌เวห์

— หนังสือเลวีนิติ 19:18

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552. 734 หน้า. หน้า 578-9. ISBN 978-616-7073-03-3
  2. พระกิตติคุณมัทธิว 22:35-40, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  3. พระกิตติคุณมาระโก 12:28-31, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  4. พระกิตติคุณลูกา 10:25-28, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  5. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-5, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  6. มาระโก 12 เก็บถาวร 2016-03-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
  7. รวมบัญญัติ 10 ประการ ข้อที่ 1-4, พระวรสารนักบุญมาระโก 12:30, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  8. รวมบัญญัติ 10 ประการ ข้อที่ 5-10, พระวรสารนักบุญมาระโก 12:31, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011