ศาสตราจารย์[1] บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ[2] อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อดีตผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน คตส. ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ปัจจุบันเป็นคณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย[3] จนครบวาระ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2558

บรรเจิด สิงคะเนติ
ไฟล์:Banjert.jpg
ภาพในงานเสวนา "การเมืองหลังระบอบทักษิณ" 2 พฤษภาคม 2549
เกิด11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 (56 ปี)
จังหวัดตรัง
สัญชาติไทย
ชาติพันธุ์ไทย
การศึกษาDr.jur (Doktor der Rechte)
อาชีพคณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานเด่นดูในบทความ

ประวัติแก้ไข

ศ.บรรเจิด สิงคะเนติ หรือ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ที่จังหวัดตรัง[4]

คุณวุฒิแก้ไข

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ จบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี พ.ศ. 2527,เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,ปริญญาโทด้านกฎหมายมหาชน จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นได้ทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ไปศึกษาปริญญาโท (Magister Lugum) และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2538 จากมหาวิทยาลัย Bochum และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Doktor der Rechte-Dr.jur) ในปี พ.ศ. 2541 จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข