ที่ราบพันโนเนีย

(เปลี่ยนทางจาก ที่ราบแพนโนเนียน)

ที่ราบพันโนเนีย หรือ แอ่งคาร์เพเทียน หรือ แอ่งคาร์พาด (อังกฤษ: Pannonian Plain หรือ Carpathian Basin) เป็นที่ราบในยุโรปกลางที่เกิดขึ้นเมื่อทะเลพันโนเนียในสมัยไพลโอซีนเหือดแห้งลง ที่ราบแพนโนเนียเป็นธรณีสัณฐานที่เปลี่ยนแปลงของระบบเทือกเขาอัลไพน์ (Alpide belt) โดยมีแม่น้ำดานูบแบ่งที่ราบออกเป็นสองส่วน ที่ราบส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ราบฮังการีใหญ่ (Great Hungarian Plain) ทางตอนใต้และทางตะวันออก และที่ราบฮังการีน้อย (Little Hungarian Plain) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

แผนที่แสดงที่ราบพันโนเนีย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้