ตำบลบางใบไม้

ตำบลในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ตำบลบางใบไม้ เป็นตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี มีพื้นที่ 10.14 ตารางกิโลเมตร 6,576 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน ตั้งอยู่หางจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยะทาง 2 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรในเขตอบต. 2,344 คนและจำนวนหลังคาเรือน 984 หลังคาเรือน[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติแก้ไข

ตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นตำบลที่มีลำคลองเป็นจำนวนมากสองข้างเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ในลำคลองจะมีใบไม้ลอยทับถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำขึ้นลงไม่สะดวกซึ่งเกิดขึ้นในทุกหมู่บ้านทั้งตำบลราษฏรจึงได้ให้ชื่อว่าตำบลบางใบไม้และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ มีแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ไหลผ่านจากทิศใต้ไปลงทะเลทางทิศเหนือที่อ่าวบ้านดอน

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบลแก้ไข

 1. องค์การบริหารตำบลบางใบไม้
 2. วัดบางใบไม้
 3. โรงเรียนบางใบไม้
 4. ตลาดกลางการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 5. ตลาดนัดบ้านบางไผ่
 6. สถานีอนามัยตำบลบางใบไม้

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 1. เกาะลำพู เป็นเกาะกลางแม่น้ำตาปี บรรยากาศดี เป็นสถานที่ฟื้นฟูสุขภาพ
 2. ศาลหลักเมือง
 3. วัดบางใบไม้ เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อข้าวสุก ที่มีผู้นับถือ
 4. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์โดยชุมชนบางใบไม้
 5. ตลาดน้ำประชารัฐ ทุกวันอาทิตย์

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมแก้ไข

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่ประเพณี ชักพระ ทอดพระป่าประเพณี แข่งเรือยาวทอดพระป่า รับ – ส่ง ตายายมีมหรสพพื้นเมือง ได้แก่ หนังตะลุง มโนราห์

เศรษฐกิจแก้ไข

อุตสาหกรรมครัวเรือน ย่างมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น