ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดขององค์กร
(เปลี่ยนทางจาก ซีอีโอ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อังกฤษ: chief executive officer, CEO) ในระบบอเมริกัน หรือ กรรมการผู้จัดการ (อังกฤษ: managing director, MD) ในระบบอังกฤษ คือ ตำแหน่งสูงสุดในฝ่ายบริหารขององค์การต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิติบุคคลอิสระ เช่น บริษัท หรือ องค์การไม่แสวงหาผลกำไร

ในบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือบริษัทครอบครัว ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดมักจะเป็นตำแหน่ง "กรรมการผู้จัดการ" แต่งตั้งมาจากผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนี้เอง หรือแต่งตั้งเครือญาติมาดำรงตำแหน่ง แตกต่างจากตำแหน่ง "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" ที่มักจะพบในบริษัทขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานบริหารนี้จะได้รับการสรรหาและแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ผู้ดำรงตำแหน่งอาจเป็นบุคคลจากภายในหรือภายนอกบริษัทก็ได้ มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างและได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้