ซิมไฟลา (อังกฤษ: Class Symphyla) เป็นชั้นหนึ่งของไฟลัมอาร์โธรโพดา