ช่องแคบอังกฤษ

ทะเล

ช่องแคบอังกฤษ (อังกฤษ: English Channel) เป็นช่องแคบในมหาสมุทรแอตแลนติกที่แยกระหว่างเกาะบริเตนใหญ่กับแผ่นดินทวีปยุโรป โดยระยะทางของช่องแคบเริ่มตั้งแต่ฝรั่งเศสทางตอนเหนือไปจนถึงทะเลเหนือที่อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเช่นกัน โดยช่องแคบมีความยาวประมาณ 560 กิโลเมตร และมีความกว้างที่แตกต่างกันระหว่าง 240 กิโลเมตรซึ่งกว้างที่สุด จนไปถึงส่วนที่แคบที่สุดที่มีความกว้างเพียง 34 กิโลเมตรบริเวณช่องแคบโดเวอร์ ช่องแคบอังกฤษถือเป็นทะเลน้ำตื้นที่เล็กที่สุดในบริเวณไหล่ทวีปยุโรป โดยครอบคลุมพื้นที่เพียง 75,000 ตารางกิโลเมตร เท่านั้น

ช่องแคบจากอวกาศ

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ แก้

ส่วนใหญ่แล้ว ความยาวของช่องแคบมักถูกกำหนดให้เริ่มตั้งแต่แลนด์สเอนด์และเกาะอูชงที่อยู่ตรงสุดช่องแคบฝั่งตะวันตก ไปจนถึงช่องแคบโดเวอร์ที่อยู่สุดฝั่งตะวันออก ช่องแคบโดเวอร์ยังเป็นบริเวณที่แคบที่สุดของช่องแคบอังกฤษ ในขณะที่บริเวณที่กว้างที่สุดอยู่ระหว่างอ่าวไลม์และอ่าวแซงมาโลที่ตั้งอยู่ใกล้จุดระหว่างกลางของช่องแคบ ช่องแคบมีระดับน้ำทะเลที่ค่อนข้างตื้น ด้วยความลึกเฉลี่ยประมาณ 120 เมตร เมื่อวัดจากบริเวณที่กว้างที่สุด ซึ่งลดลงมาเหลือประมาณ 45 เมตร เมื่อวัดจากบริเวณระหว่างเมืองโดเวอร์และกาเล ซึ่งจากบริเวณนี้ไปทางตะวันออก น้ำทะเลตื้นลงจนมีความลึกเพียงแค่ 26 ม. เมื่อวัดจากบริเวณบรอดโฟร์ทีนส์ที่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เคยเป็นสะพานดินระหว่างแองเกลียตะวันออกกับบริเวณที่ราบลุ่มในยุโรป